اطلاعيه مهم

تاریخ نگارش : چهارشنبه ۱۳۹۵/۳/۵

خانه كودك ( اردي بهشت ) به غیر از شعبات اعلام شده در این سایت ،هيچگونه شعبه و يا نمايندگي در تهران و ساير شهرستانها ندارد

 

 

اطلاعيه مهم

به اطلاع كليه مخاطبان گرامي مي رساند خانه كودك ( اردي بهشت ) به غیر از شعبات اعلام شده در این سایت ،هيچگونه شعبه و يا نمايندگي در تهران و ساير شهرستانها ندارد و برخي از افراد سود جو  نسبت به برگزاري كارگاههاي مادر و كودك  ( كه هيچگونه شباهتي با طرح درسهاي اين موسسه ندارد) اقدام نموده  و در تبليغات خود را نماينده و يا شعبه ( خانه كودك اردي بهشت ) معرفي مي نمايند .   

 

بازدید : 10213 نفر